Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz RODO 

 

Ochrona prywatności korzystających z serwisu jest bardzo istotna dla GPOW “AGRON” SP. Z O.O. Z tego powodu chcemy zagwarantować bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa użytkownikom strony www.agronpolska.pl. Administrator serwisu GPOW “AGRON” SP. Z O.O. dba o zachowanie ochrony prywatności danych Użytkowników.  

Zadaniem Administratora jest sumienne przekazywanie praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uwzględniając treści przepisów o ochronie danych osobowych z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 

Mając na uwadze ochronę danych Użytkowników, Administrator w niniejszym dokumencie zamieszcza informacje o podstawowych prawnych zasadach przetwarzania danych osobowych przekazanych przez korzystających z serwisu www.agronpolska.pl (dalej jako „serwis”), o prawach Użytkowników, sposobach przetwarzania i zbierania danych. 

Każda osoba fizyczna, która korzysta ze strony www.agronpolska.pl, lub usług za jego pośrednictwem i udostępnia dane jest Użytkownikiem.  

Firma GPOW “AGRON” SP. Z O.O. (dalej jako „Administrator”) odpowiada za dane osobowe udostępnione przez użytkowników w serwisie www.agronpolska.pl 

I ZGODA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik, który korzysta z serwisu www.agronpolska.pl akceptuje gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności. 

Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkownika, a w ramach zgodnego z prawem uzasadnionego interesu Administratora w niektórych przypadkach bez zgody. Możliwe jest wycofanie danej wcześniej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody jest zgodne z prawem.  

Wymagane jest każdorazowe wyrażenie zgody Polityki Prywatności w przypadku jej zmiany, gdy użytkownik wyraża chęci dalszego korzystania z Serwisu. 

 

II DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA 

1.Sposób pozyskiwania danych osobowych  

Użytkownik podaje dane osobowe bezpośrednio Administratorowi za pośrednictwem strony. Dokonuje się to za pomocą wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie przez Użytkownika i wysyłania danych do Administratora. 

Użytkownik może wypełnić formularz z danymi kontaktowymi dobrowolnie. 

 

2.Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.  

Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są następujące: 

 

Imię i nazwisko; 

Adres e-mail; 

Temat wiadomości; 

Treść wiadomości. 

 

III CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Od sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika i udostępnionych danych zależy ich sposób przetwarzania przez Administratora. Cele przetwarzania danych są następujące: 

 

1.Komunikacja z Użytkownikiem. 

 

Administrator może komunikować się z Użytkownikiem w spersonalizowany sposób, wykorzystując podane dane. Przesyłane są oferty usług i produktów, bezpieczeństwa danych osobowych, przypomnień, aktualizacji sieci, proponowane są także oferty Administratora i partnerów. Obsługa Użytkownika jest również związana z komunikacją, w przypadku rozwiązywania problemów technicznych, odpowiedzi na skargi i reklamacje. 

 

2.Przedstawianie Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną. 

 

Udostępnione dane w formularzu kontaktowym Serwisu udostępnione są w celu komunikacji marketingowej Administratora poprzez prowadzoną przez niego działalność, Użytkownikowi drogą elektroniczną w szczególności przedstawiane są oferty handlowe. 

 

3.Umożliwienie przesyłania komentarzy lub opinii przez Użytkownika. 

 

Użytkownik poprzez podanie danych osobowych Administratorowi może komentować i wydawać opinie działalności, usług i produktów Administratora i współpracujących.  

 

Podane w formularzu kontaktowym dane Użytkownika Administrator może również przetwarzać w celach: 

 

W celu obsługi Użytkownika jako klienta oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

W celu rozliczeń finansowych z klientem Administratora, którym staje się Użytkownik , tytułem realizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, a także ewentualnych roszczeń od klienta Użytkownika w ramach zgodnego z prawem interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych zgodnych z przepisami c) RODO; 

W celu działań marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnego z wolą Użytkownika komunikacją marketingową z Administratorem. W dowolnym momencie Użytkownik może wycofać zgodę w zakresie komunikacji marketingowej(np. na przesyłanie informacji z ofertą handlową drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni poprzez kontakt telefoniczny), wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzane zgodnie z prawem dane przed wycofaniem zgody. 

W celu realizacji obowiązków prawnych wobec Użytkownika określonych w RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator nie udostępnia danych osobowych podanych przez Użytkownika podmiotą trzecim.  

 

  1. PRAWA UŻYTKOWNIKA 
  2. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić prawidłowość przetwarzania, może jej poprawić, a także może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, ma prawo żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo do wszystkich powyższych czynności na każdym etapie przetwarzania danych.  

 

W celu chęci z korzystania z przysługujących praw Użytkownikowi, powinien on skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych rodo@agronpolska.pl 

 

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Użytkownik, którego Administrator przetwarza dane osobowe, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

 

VI PLIKI COOKIES 

 

Pliki COOKIES nie są przechowywane za pośrednictwem Serwisu. 

 

VII INNE WAŻNE INFORMACJE 

 

1.Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych 

 

Dane osobowe Użytkownika chronione są przez odpowiednie środki bezpieczeństwa wprowadzone przez Administratora. Wprowadzone są procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobą niepożądanym, co jest gwarancją bezpieczeństwa.  

Ewentualne zagrożenie jest nieustannie monitorowane dzięki systemom oraz procesom wprowadzonych przez Administratora. Dostęp jest ściśle ograniczone do systemów komputerowych w których Administrator przechowuje dane osobowe.  

 

2.Przechowywanie danych osobowych 

 

Od celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależny jest okres przechowywania ich.  

 

Aby osiągnąć określone cele Administrator dostosowuje okres przechowywania danych, przykładowe cele to: realizacja przez Administratora zamówionej usługi bądź dostarczonego produktu na rzecz Użytkownika w przypadku świadczenia usług, licząc od końca roku kalendarzowego w którym Administrator zakończył świadczenie usług lub dostarczył produkt- 5 lat.  

Po upływie okresu przetwarzania, w każdym z powyższych przypadków, dane mogą być wykorzystane w celu roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu rozstrzygnięcia roszczeń na drodze prawnej.  

 

3.Zmiana polityki prywatności 

 

Polityka prywatności może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje będą aktualizowane. Data na końcu tekstu ulegnie zmianie zgodnie z zmianami w treści Polityki prywatności. Administrator rekomenduje zapoznanie się z treściami Polityki Prywatności w celu zapoznania się z informacjami ochrony danych osobowych Użytkownika. 

 

4.Informacje kontaktowe  

 

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem GPOW “AGRON” sp. z o.o., Toruń 87-100  

Przesmyk 1, w celu uzyskania informacji o Polityce prywatności, kontakt drogą elektroniczną: rodo@agronpolska.pl, lub drogą pocztową pod adresem Toruń 87-100, Przesmyk 1. 

Ostatnie zmiany w dokumencie dokonano niniejszego dnia 10.07.2020 

 

—————————————————————————————————————————————————— 

Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.agronpolska.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które udostępniłem GPOW “AGRON” sp. z o.o.Toruń 87-100, Przesmyk 1, na zasadach opisanych w Polityce prywatności. Moje uprawnienia oraz cele przetwarzania danych osobowych są mi znane. W dowolnym czasie zgoda może zostać wycofana poprzez kontakt z Administratorem pod adresem rodo@agronpolska.pl, dokonana zgoda przed jej cofnięciem nie ma wpływu na zgodność z prawem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

GPOW “AGRON” sp. z o.o.Toruń 87-100, Przesmyk 1 (dalej jako „Administrator”) jest odpowiedzialny za udostępnione dane osobowe Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.  

Na podstawie zgody, którą wyraża Użytkownik w formularzu kontaktowym na, dane osobowe przetwarzane są prze Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE- zwanego dalej RODO. 

Użytkownik dobrowolnie może podać dane osobowe do formularza kontaktowego. Wyrażoną zgodę Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem rodo@agronpolska.pl, przetwarzanie danych których dokonano przed cofnięciem nie ma wpływu na zgodność z prawem.  

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych, sprawdzić prawidłowość przetwarzania, może jej poprawić, a także może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, ma prawo żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo do wszystkich powyższych czynności na każdym etapie przetwarzania danych.  

Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora są następujące: 

Administrator komunikuje się z Użytkownikiem w celu obsługi reklamacji dotyczących produktów; 

Wysyłania ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną; 

Możliwości komentowania i dodawania opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.  

Podane w formularzu kontaktowym dane Użytkownika Administrator może również przetwarzać w celach: 

W celu obsługi Użytkownika jako klienta oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

W celu rozliczeń finansowych z klientem Administratora, którym staje się Użytkownik, tytułem realizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, a także ewentualnych roszczeń od klienta Użytkownika w ramach zgodnego z prawem interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych zgodnych z przepisami c) RODO; 

W celu działań marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnego z wolą Użytkownika komunikacją marketingową z Administratorem. W dowolnym momencie Użytkownik może wycofać zgodę w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji z ofertą handlową drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni poprzez kontakt telefoniczny), wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzane zgodnie z prawem dane przed wycofaniem zgody. 

W celu realizacji obowiązków prawnych wobec Użytkownika określonych w RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

Polityka prywatności opublikowana w Serwisie zawiera więcej informacji powyższych celów przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników podmiotą trzecim.  

 

Aby osiągnąć określone cele Administrator dostosowuje okres przechowywania danych, przykładowe cele to: realizacja przez Administratora zamówionej usługi bądź dostarczonego produktu na rzecz Użytkownika w przypadku świadczenia usług, licząc od końca roku kalendarzowego w którym Administrator zakończył świadczenie usług lub dostarczył produkt- 5 lat.  

 

W przypadku wystąpienia problemów lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem pod adresem rodo@agronpolska.pl 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.